Online Koi Show Classifications

Kohaku

Sanke

Showa

Asagi

Shusui

Utsuri

Gin Rin A Gosanke

Gin Rin B - Non Gonsake

Tancho

Koromo

Goshiki

Doitsu

Hikari Moyomono

Hikari Mujimono

Kawarimono

Longfin