Koi Identification

Gosanke

Kohaku

White Base Red Pattern

Sanke

White Base, Red Patterns, Black Spots

Showa

Asagi

Shusui

Shiro Utsuri

Gin Rin Showa

Kujaku

Tancho Kohaku

Budo Goromo

Goshiki

Doitsu Showa